• Μπουμπουλίνας 5, Άγιος Δημήτριος

  • info@xrimatoasfalistiki.gr

  • 210 971 9023

Ασφάλειες αυτοκίνητων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης
έναντι τρίτων από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται: α. Από τις διατάξεις του Ν.4364/2016, του Ν. 489/76, που κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/76 και ο οποίος έχει υποστεί συνεχείς τροποποιήσεις, με­ταξύ των οποίων και η τελευταία με το Ν. 4261/14 και όπου αυτή δεν τροποποιείται από τους ανα- φερόμενους ειδικούς επί της ασφάλισης οχημάτων νόμους.

β. την απόφαση 3/5/26-01-2011 της Τράπεζας της Ελλάδος περί «Διαδικασίας διακανονισμού ζημιών και καταβολής αποζημιώσεων από σύμβαση ασφά­λισης αστικής ευθύνης από τη χρήση οχημάτων» γ. Από τους κατωτέρω όρους:

Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση αστικής ευθύνης, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ικανοποιεί απαιτήσεις αποζημίωσης τρίτων κατά του κυρίου του καλυπτόμενου οχήματος, του νομί­μου κατόχου του και του υπ' αυτού προστεθέντος οδηγού, κατέχοντος την κατά νόμο άδεια οδήγη­σης, από την κυκλοφορία του περιγραφόμενου στο ασφαλιστήριο οχήματος σε περίπτωση:

ί. Θανάτωσης ή πρόκλησης σωματικών βλαβών σε τρίτα πρόσωπα

Η. Υλικών ζημιών σε πράγματα τρίτων που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα

ίίί. Υλικών ζημιών σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισμένου οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου, του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται ανεξάρτητα από το βαθμό συγγένειας

ίν. Θανάτωσης ή πρόκλησης σωματικών βλαβών σε επιβάτες του οχήματος.

Επίσης περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη του κυρίου ή κατόχου έναντι τρίτων σε περίπτωση οχημάτων που έχουν κλαπεί ή αποκτηθεί με χρήση βίας.

Στις από το Ν. 489/76 παρεχόμενες για τις σωματι­κές βλάβες καλύψεις περιλαμβάνεται και η χρημα­τική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης. Εξαιρούνται από την ασφάλιση η αστική ευθύνη των προσώπων που επελήφθησαν του οχήματος με κλοπή ή βία και αυτών που προκά- λεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 489/76), καθώς και των προσώπων, των οποίων η αστική ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφά­λισης, όταν το όχημα πρόκειται να συμμετέχει σε αγωνίσματα που επάγονται ειδικούς κινδύνους, όπως αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας, ακρίβειας και δεξιοτεχνίας, επίσημους ή ανεπίσημους.

Δεν θεωρούνται τρίτοι:

ί. ο οδηγός του οχήματος που προξένησε τη ζημιά,

Η. κάθε πρόσωπο, του οποίου η ευθύνη καλύπτε­ται με τη σύμβαση ασφάλισης,

Hi. εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει με τον ασφα­λιστή την ασφαλιστική σύμβαση,

ίν. οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα.

Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜ­ΒΑΣΗΣ

Το παρόν ασφαλιστήριο καταρτίσθηκε και ισχύει με βάση την αίτηση ασφάλισης που έχει υποβάλει στον ασφαλιστή ο λήπτης της ασφάλισης, συμπλη­ρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Επίσης με βάση τις έγγραφες απαντήσεις σε όποια συμπληρωματι­κή πληροφορία έχει ζητηθεί.

Άρθρο 3. ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

  1. Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για κάθε ατύχημα δεν είναι δυνατό να υπερβει το αναγραφόμενο στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ» της Ασφαλιστικής Σύμβασης ποσό για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται με αυτήν. Ει­δικότερα επί σωματικών βλαβών, το αναγρα­φόμενο ποσό υπολογίζεται ανά θύμα. Περισ­σότερες ζημιές από την ίδια αιτία λογίζονται ως ενιαίο ατύχημα. Επί Υλικών Ζημιών, όπου υπάρχουν πολλοί ζημιωθέντες και το σύνολο των απαιτήσεων υπερβαίνει το ασφάλισμα, το δικαίωμα κάθε ζημιωθέντα κατά του Ασφαλι­στή περιορίζεται συμμέτρως μέχρι συμπλήρω­σης του ασφαλιστικού ποσού. Εάν η Εταιρία δεν γνώριζε την ύπαρξη ή το μέγεθος άλλων απαιτήσεων ή αν κατέβαλε, κατόπιν δικαστι­κής απόφασης ή συμβιβαστικά, ποσό ανώτερο του αναλογούντος, τότε υποχρεώνεται έναντι των άλλων ζημιωθέντων μόνο μέχρι συμπλή­ρωσης του ασφαλίσματος.
  2. Αν η Εταιρία υποχρεωθεί δικαστικώς ή εξω- δίκως, να καταβάλει ποσό πέραν του ασφα­λίσματος ή να καταβάλει αποζημίωση για ατύχημα που σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εξαιρείται της Ασφάλισης, έχει δι­καίωμα αναγωγής κατά του ασφαλιζόμενου, του Λήπτη της Ασφάλισης και του Οδηγού. Η Εταιρία έχει επίσης δικαίωμα αναγωγής κατά του Ασφαλιζόμενου, του Λήπτη της Ασφάλισης και του Οδηγού σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων.