• Μπουμπουλίνας 5, Άγιος Δημήτριος

 • info@xrimatoasfalistiki.gr

 • 210 971 9023

Ασφάλιση ακίνητης περιουσίας

 1. ΟΡΙΣΜΟΣ

Φωτιά είναι: η καύση με φλόγα υλικών αγαθών που δεν προορίζονται για καύση και η οποία πρέπει να δημιουργείται και να επεκτείνεται εκτός της εστίας της χωρίς τη βοήθεια του ανθρώπου.

Από αυτόν τον ορισμό συμπεραίνουμε ότι θα πρέπει για να θεωρηθεί ασφαλιστικά καλυπτόμενη μια ζημία από πυρκαγιά να συνυπάρχουν:

 • Ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται με φλόγα ή "λαμπύρισμα" (ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου)
 • Αντικείμενο που πήρε φωτιά ενώ δεν έπρεπε (εχθρική και όχι φιλική φωτιά)
 • Το στοιχείο του συμπτωματικού και τυχαίου, όσον αφορά τον ασφαλισμένο (ατυχηματική φωτιά)

Β. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Με το απλό πυρασφαλιστήριο καλύπτονται ζημίες από μερική ή ολική καταστροφή του ασφαλισμένου κτιρίου / περιεχομένου από:

 • Φωτιά - ζημίες από κεραυνό (πληνβραχύ κυκλώ ματος)
 • Φωτιά - ζημίες από έκρηξη συσκευών και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για οικιακή ΧΡήση
 • Εμπρησμός από τρίτο
 • Φωτιά από αμέλεια
 • Φωτιά από βραχυκύκλωμα (εξαιρείται το βραχυκυκλούμενο αντικείμενο)
 • Ζημίες από καπνό
 • Ζημίες από νερά Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 • Φωτιά από το όμορο κτίριο
 • Φωτιά από μηχανική και χημική έκρηξη, όχι οι ζημίες από την έκρηξη
 • Έξοδα πυρόσβεσης και καταστολής της φωτιάς (καλύπτονται με ιδιαίτερη συμφωνία και επασφάλιστρο)

Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Φωτιέςπουδενκαλύπτονταιαπόαπλόπυρασφαλιστήριο

 1. Φωτιά από τρομοκρατικές ενέργειες
 2. Φωτιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, εσωτερικής ταραχής ανωμάλων καταστάσεων
 3. Φωτιά από δάσος
 4. Φωτιά από φυσικά φαινόμενα (τυφώνες, καταιγίδες, ηφαίστεια, σεισμό)
 5. Πυρηνικοί κίνδυνοι
 6. Φωτιά από αυτόματη ανάφλεξη

Σημείωση: Τα (1), (2), (3) και (4) μπορούν να καλυφθούν με επασφάλιστρο.

Αντικείμενα που εξαιρούνται από την ασφάλιση:

 • Εμπορεύματα ιδιοκτησίας τρίτων, που κατέχει ο ασφαλιζόμενος επί παρακαταθήκη για πώληση, με προμήθεια (εκτός και αν υπάρχει ειδική ρήτρα στο ασφαλιστήριο)
 • Ράβδοι χρυσού και αργυρού - πολύτιμοι λίθοι που δεν είναι μέρος κοσμήματος
 • Χρεόγραφα, τραπεζογραμμάτια, τίτλοι, ομολογίες και συναφή
 • Νομίσματα και χρήματα
 • Πατρόν, αριστεία
 • Καλούπια
 • Αντικείμενα που έχουν κειμηλιακή ή συναισθηματική μόνο αξία
 • Σπάνια αντικείμενα, αντίκες, εύφλεκτες, εκρηκτικές και εμπρηστικές ύλες
 • Αντικείμενα που καλύπτονται πάντα πρέπει να αναφέρουν την ασφαλιστική τους αξία και είναι:
 • Ζωγραφικοί πίνακες, εικόνες και έργα τέχνης γενικά
 • Τάπητες
 • Γούνες, ρολόγια τοίχου, φωτογραφικά είδη
 • Αντικείμενα από άργυρο, ή και άλλο πολύτιμο μέταλλο, διακοσμητικά αντικείμενα από κρύσταλλο, πορσελάνες
 • Γενικά σπάνια αντικείμενα

Δ. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 • Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα
 • Έχουν σκοπό να αποκαταστήσουν, στο μέτρο του δυνατού, τις ζημίες από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Ασφαλίζουν ζημίες από τυχαία γεγονότα (όχι φυσική φθορά)
 • Δεν γίνεται ποτέ ασφάλιση κινδύνου που είναι σε εξέλιξη
 • Αναλογικός Όρος - Όλες οι ασφαλίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2496/1997 ρυθμίζονται υποχρεωτικά από το σχετικό άρθρο του Εμπορικού Νόμου που λέει ότι: " Όταν η ασφάλιση καλύπτει μέρος μόνο της αξίας του ασφαλισθέντος πράγματος, ο ασφαλιζόμενος υφίσταται ανάλογο μέρος των ζημιών". Στον ίδιο Νόμο ορίζεται: (α) το ενός (1) μηνός, εφόσον υπάρχει διαφορά στις καλύψεις από αυτά που συμφώνησε, (β) Ενημέρωση Ασφαλιστή εντός 14 ημερών για επίταση του κινδύνου, και (γ) η Ακύρωση του συμβολαίου θα μπορεί να γίνεται αυτόματα με την πάροδο ενός μηνός.
 • Δεν είναι ασφαλίσιμος ο βέβαιος κίνδυνος.
 • Το ασφαλιζόμενο ποσό μειώνεται πάντα κατά το ποσό της αποζημίωσης.

Ε. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

Ασφαλιζόμενη αξία είναι η χρηματική αξία που σημειώνεται στο ασφαλιστήριο και η οποία αποτελεί το ανώτατο όριο παροχής της ασφαλιστικής εταιρίας σε περίπτωση πραγματοποίησης του κίνδυνου.

Στον Κλάδο Πυρός έχει υποχρεωτική ισχύ ο λεγόμενος αναλογικός όρος, ο οποίος προβλέπει ότι για να είναι σωστή η ασφάλιση (είσπραξη στο ακέραιο της αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος) θα πρέπει η ασφαλιζόμενη αξία να είναι ίση με την πραγματική αξία (άρθρο 198 Εμπορικού Νόμου).

Αν όμως, η ασφάλιση καλύπτει μέρος μόνο της αξίας του ασφαλισθέντος πράγματος, ο ασφαλιζόμενος υφίσταται ανάλογο μέρος των ζημιών (υπασφάλιση).

Αν το ασφαλιζόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική αξία, τότε έχουμε υπερασφάλιση. Η υπερασφάλιση σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης με ποσό μεγαλύτερο της πραγματικής ζημίας, αφού στόχος της ασφάλισης πυρός είναι η χρηματική αποκατάσταση του ασφαλιζόμενου στην κατάσταση που βρίσκονται πριν συμβεί η ζημία (άρθρο 201 εμπορικού Νόμου).

Ασφαλιζόμενο αντικείμενο στον Κλάδο Πυρός μπορεί να είναι ή η οικοδομή ή το περιεχόμενο της ή και τα δύο. Α) Οικοδομή: Είναι το κτίσμα ή και τα κτίσματα με όλες τις εγκαταστάσεις τους που δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από τα κτίσματα (πχ ως οικοδομή θεωρούνται οι πόρτες, τα παράθυρα, οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κλπ).

Η σωστή ασφαλιστέα αξία για τις οικοδομές θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το κόστος επανακατασκευής την ημέρα της ζημίας, αφού αφαιρεθεί η παλαιότητα.

Β) Περιεχόμενο: Είναι οι κινητές εγκαταστάσεις (έπιπλα, μηχανήματα κλπ) και τα εμπορεύματα (πρώτες και βοηθητικές ύλες, προϊόντα έτοιμα και ημιέτοιμα κλπ) τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό της οικοδομής.

Η σωστή ασφαλιστέα αξία για τις κινητές εγκαταστάσεις (μηχανήματα, έπιπλα κλπ) θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αξία αντικατάστασής τους από εγκαταστάσεις τις ίδιας απόδοσης και της ίδιας κατάστασης με εκείνη που βρίσκονταν τα ασφαλιζόμενο (μπορεί να έχουν συμπεριληφθεί τα έξοδα μεταφοράς και εγκαταστάσεως).

Η σωστή ασφαλιστέα αξία για τα εμπορεύματα:

 1. Για τις πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, θα πρέπει να είναι ίση με το κόστος αγοράς τους (συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς)
 2. Για τα έτοιμα και ημιτελή προϊόντα θα πρέπει ανά είναι ίση με το κόστος παραγωγής τους.

Ζ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι προς ασφάλιση κίνδυνοι διακρίνονται:

 1. ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ

Α) Απλούς κινδύνους (ΑΚ) στους οποίους εντάσσονται οι κατοικίες, τα γραφεία, οι αποθήκες και οι εμπορικοί κίνδυνοι που ο τζίρος κατά κύριο λόγο απορρέει από την εμπορία.

Β) Μικρές Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (Εργαστήρια - Βιοτεχνία) στις οποίες εντάσσονται μεταποιητικές επιχειρήσεις / εργαστήρια με δραστηριότητα και εγκατεστημένη ιπποδύναμη που δεν απαιτούν εφοδιασμό τους με άδεια λειτουργίας (εγκατεστημένη ιπποδύναμη ή ισχύς κινήσεως <20ΗΡ)

Γ) Μεσαίες & Μεγάλες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (Βιομηχανία), στις οποίες εντάσσονται μεταποιητικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα και εγκατεστημένη ιπποδύναμη που απαιτούν εφοδιασμό τους με άδεια λειτουργίας (εγκατεστημένη ιπποδύναμη ή ισχύς κινήσεως >20ΗΡ)

 1. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ:

Α) Εξαιρετική Κατασκευή (ΤΕ): κτίρια τα οποία είναι κατασκευασμένα από μπετόν αρμέ, με τούβλα ή και λιθοδομή και η στέγη από μπετόν αρμέ/ ή κεραμίδια σε σιδερένια δοκάρια ή/και μπετόν αρμέ

Β) Τάξη Πρώτη (ΤΑ): κτίρια με τοίχους, όπως τα κτίρια εξαιρετικής κατασκευής αλλά η στέγη από κεραμίδια ή ελλενίτ ή λαμαρίνα σε ξύλινα δοκάρια

Γ)Τάξη Δεύτερη (ΤΒ): κτίρια που οιτοίχοιτους είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος από υλικά άφλεκτα (μπετόν αρμέ, τούβλα κλπ) και κατά το μικρότερο από ξύλο ή εύφλεκτο υλικό. Η στέγη τους δε, μπορεί να είναι όπως στην πρώτη τάξη πχ οικοδομές τύπου "σάντουιτς" δηλαδή τοίχοι με φύλλα από λαμαρίνα με ενδιάμεσο υλικό, διογκωμένη πολυουρεθάνη, με στέγη που εδράζεται σε σιδηροκατασκευή από ελλενίτ ή λαμαρίνα ή κεραμίδια.

Δ) Τάξη Τρίτη (ΤΓ) κτίρια οποιοσδήποτε κατασκευής με στέγη από καλάμια ή πισσόχαρτο ή άλλο εύφλεκτο υλικό. Επίσης, οι οικοδομές με τοίχους από ξύλο (λυόμενες) ως και εμπορεύματα στην ύπαιθρο.

Η. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Για να μπορέσουμε να καθορίσουμε το ασφάλιστρο ενός κινδύνου πυρός θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής στοιχεία:

 • Το είδος και τη φύση του προς ασφάλιση κινδύνου
 • Την τοποθεσία του κινδύνου
 • Την κατασκευή και τον αριθμό των ορόφων του κτιρίου που ασφαλίζεται ή που βρίσκεται ο προς ασφάλιση κίνδυνος
 • Την χρήση ή τις χρήσεις του κτιρίου
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, τη γειτνίαση (κατασκευή κτιρίων και χρήση τους)
 • Τα μέτρα πυροπροστασίας
 • Την ιδιότητα του ασφαλισμένου (σε ορισμένες περιπτώσεις)

Θ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Όλες οι παρακάτω αναφερόμενες καλύψεις δίνονται μόνο σαν επέκταση της πυρασφάλισης:

 • ΠΑΚΕΤΟ

Τρομοκρατικές Ενέργειες: Περιλαμβάνουν την κάλυψη ζημιών από έκρηξη, που οφείλεται σε τρομοκρατική ενέργεια και την πυρκαγιά που θα προέλθει από αυτή. Τρομοκρατία θεωρείται: η χρήση βίας με πολιτικά κίνητρα και έχει σκοπό τον εκφοβισμό του κοινού.

Στάσεις Απεργίες (πολιτικές ταραχές): Καλύπτονται ζημίες και φωτιά κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, διαταραχή δημοσίας τάξης. Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης μόνο ζημιών ή μόνο φωτιάς από πολιτικές ταραχές. Συνήθως δίδονται μαζί και οι δύο καλύψεις.

Ζημίες από κακόβουλη βλάβη: Δίνεται μόνο σε συνδυασμό με τις πολιτικές ταραχές

Το κριτήριο για την ανάληψη των ανωτέρω κινδύνων πρέπει να είναι το κατά πόσο ο κίνδυνος που πρόκειται να ασφαλιστεί μπορεί να γίνει στόχος τέτοιων εκδηλώσεων, καθώς επίσης και η θέση του, αν είναι κοντά σε σημεία που γίνονται πολιτικές εκδηλώσεις, γήπεδα κλπ.

Μπορεί να προταθούν βελτιώσεις για να γίνει ένας κίνδυνος ασφαλίσιμος.

 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ

Πλημμύρα θεωρείται: η διαφυγή υδάτων από τα όρια της φυσικής ή τεχνικής κοίτης, ποταμού, λίμνης, συλλέκτη (δεξαμενής ) διώρυγας ή φράγματος.

Κατηγορίες

 • Πλημμύρα από θάλασσα - ποταμό
 • Πλημμύρα από θύελλα - καταιγίδα ή άλλο φυσικό
 • Πλημμύρα από βροχή
 • Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού κ.λ.π
 • Διάρρηξη σωληνώσεων αποχέτευσης
 • Υπερχείλιση ή διάρρηξη υδατοδεξαμενών

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή πριν από την ανάληψη του κινδύνου.

Ο κίνδυνος αγοράζεται κυρίως από τον πελάτη και δεν πουλιέται από τον ασφαλιστή.

Απαραίτητη προϋπόθεση: η επιθεώρηση του χώρου για εισήγηση προτάσεων βελτίωσης.

Σε ασφαλίσεις εμπορευμάτων και κυρίως στα υπόγεια πρέπει να μπαίνει ο όρος υποχρεωτικής απόστασής τους από το δάπεδο. Υποχρεωτική εφαρμογή απαλλαγής (πλην κατοικιών και ειδικών, κατ' εξαίρεση περιπτώσεων). Η υγρασία δεν είναι πλημμύρα. Μη τιμολογημένος

καταστροφικός κίνδυνος.

 • ΣΕΙΣΜΟΣ (Καταστροφικός κίνδυνος)

Ο σεισμός είναι ο πιο καταστροφικός κίνδυνος. Πλήττει μεγάλες περιοχές και προκαλεί μεγάλες συσσωρευτικές ζημίες.

Η κάλυψη του σεισμού περιλαμβάνει την πυρκαγιά από αυτόν ως και τις ζημίες από τον κλονισμό.

 • ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ (ΚΑΛΥΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ)

Καλύψεις ηλεκτρικών ζημιών στην ασφαλιστική γλώσσα, έχειεπικρατήσειναλέγονται καλύψεις βραχυκυκλώματος. Αιτίες βραχυκυκλώματος είναι: ο κεραυνός, υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, σχηματισμός τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι ηλεκτρικές ζημίες (βραχυκύκλωμα), δεν καλύπτονται από το απλό πυρασφαλιστήριο, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται (έστω και κεραυνό). Όμως καλύπτεται η φωτιά που πιθανόν θα ακολουθήσει (εξαιρουμένου του μηχανήματος που έπαθε το βραχυκύκλωμα)

Η κάλυψη αφορά:

 • Μοτέρ ηλεκτρικά
 • Ηλεκτρικούς πίνακες
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Ηλεκτρικά μηχανήματα

Είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται, στην πρόταση ασφάλισης, ποια αντικείμενα καλύπτονται από το βραχυκύκλωμα και με ποιες αξίες (μοτέρ, πίνακες, εγκαταστάσεις, όλο το μηχάνημα)

 • ΕΚΡΗΞΗ

Έκρηξη χαρακτηρίζεται το φαινόμενο που παράγεται από μια αιφνίδια και βίαιη διαστολή αερίων που συνοδεύεται από κρότο.

Κατηγορίες εκρήξεων:

1 Συσκευών και εγκαταστάσεων για οικιακή χρήση

 1. Υγροποιημένων αερίων

4 Χημική

Ζημίες από έκρηξη αντικειμένων της κατηγορίας (1) καλύπτονται από την Εταιρία μας δωρεάν. Από την κάλυψη εξαιρούνται ρητά οι ζημιές του αντικειμένου ή μηχανήματος που εξερράγη. Οι ζημίες του μηχανήματος μπορεί να δοθούν με συμβόλαιο μηχανικών βλαβών.

 • ΚΛΟΠΗ

Η ασφάλιση της Κλοπής διαφέρει από τις άλλες μορφές ασφάλισης περιουσίας στο ότι δεν παρέχει κάλυψη για κάποιο τυχαίο γεγονός, αλλά κατά των ενεργειών εγκληματικής πράξης που γίνεται με πρόσθεση.

Κατηγορίες Κλοπών

 • Κλοπή δια ρήξεως ή αναρριχήσεως
 • Ληστεία
 • Κλοπή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
 • Ζημιές στο κτίριο από κλοπή δια ρήξεως

Συνήθως η κλοπή που ασφαλίζεται, είναι η κλοπή δια

ρήξεως ή αναρριχήσεως και ληστεία. Βασική προϋπόθεση για την παροχή της κάλυψης είναι η ύπαρξη προστατευτικών μέσων που διακρίνονται σε:

 • Μηχανικά (ρολά ασφαλείας)
 • Ηλεκτρονικά (συναγερμός)
 • Φύλακες (μόνιμοι ή περιπολίες)
 • Συνδυασμός των παραπάνω

Πρωταρχικό ρόλο στην ανάληψη παίζει η πρόληψη των ζημιών. Βασική Προϋπόθεση είναι τα μέτρα προστασίας που έχουν δηλωθεί να είναι σε λειτουργία. Η κάλυψη αφορά αντικείμενα που εκλάπησαν ή που ζημίωσαν οι κλέφτες. Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης και ζημιών που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στο ακίνητο.

 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΔΑΣΟΥΣ

Με την προσθήκη αυτή καλύπτονται οι ζημίες των ασφαλιζομένων που προήλθαν από πυρκαγιά (τυχαία, δόλο ή αμέλεια) δασών, συστάδων δέντρων και θάμνων, λιβαδιών ή από εκχέρσωση του εδάφους που γίνεται η φωτιά.

 • ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Με την προσθήκη αυτή καλύπτονται τα ενοίκια που θα χάσει ο ασφαλισμένος λόγω καταστροφής της οικοδομής από κάποιο καλυπτόμενο κίνδυνο. Ασφαλιζόμενο ποσό είναι τα ετήσια ενοίκια της οικοδομής. Ασφάλιστρο: Το ασφάλιστρο των καλυπτομένων κινδύνων της οικοδομής.

 • ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Αναφέρουμε, επιγραμματικά τέτοιους κινδύνους οι οποίοι μπορούν να καλυφθούν με το πυρασφαλιστήριο:

 • Αυτανάφλεξη
 • Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά
 • Έξοδα έκδοσης αδειών
 • Έξοδα μεταστέγασης-μετακόμισης
 • Έξοδα Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών και Δημοσίων Αρχών
 • Κατολίσθηση Εδάφους, Καθίζηση
 • Αποκομιδή ερειπίων, κατεδαφίσεων
 • Πρόσκρουση οχήματος τρίτων
 • Απώλεια κερδών και σταθερών εσόδων
 • Έξοδα Φύλαξης
 • Έξοδα & Ζημιές Πυρόσβεσης
 • Έξοδα Περιορισμού και Ελαχιστοποίησης της ζημιάς
 • Αλλοίωση Εμπορευμάτων
 • Θραύση κρυστάλλων, θυρών, παραθύρων
 • Θραύση βιτρινών
 • Θραύση Καθρεπτών
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων
 • Ληστεία Ταμείου
 • Απώλεια Εισοδήματος

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Απαλλαγή είναι το ποσό που συμφωνείται σε κάθε καλυπτόμενη ζημία, να παραμένει σε βάρος του ασφαλιζομένου. Απαλλαγές εφαρμόζονται όπου ορίζει το τιμολόγιο και στους εκτός τιμολογίου κινδύνου και διακρίνονται σε:

1 Απαλλαγές σταθερού ποσού πχ. Οι πρώτες€ 500 κάθε ζημίας.

 1. Απαλλαγές ποσοστού επί της ζημίας πχ το 10% του ασφαλισμένου ποσού.
 2. Απαλλαγές ποσοστού επί της ζημίας ή επί του ασφαλισμένου ποσού σε συνάρτηση με κάποιο mini­mum ποσό.

4 Διαφόρους άλλους συνδυασμού που μπορεί να συμφωνηθούν.

Η σκοπιμότητα των απαλλαγών.

 • Απαλλάσσουν την Εταιρία από μικροζημιές που το διαχειριστικό κόστος τους είναι υψηλότερο από αυτή την ίδια τη ζημία
 • Κάνουν πιο προσιτό το ασφάλιστρο για τον ασφαλιζόμενο