• Μπουμπουλίνας 5, Άγιος Δημήτριος

 • info@xrimatoasfalistiki.gr

 • 210 971 9023

Νομική προστασία

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η Νομική Προστασία είναι μια ασφαλιστική κάλυψη η οποία, υπό συγκεκριμένους όρους, παρέχει στους ασφαλισμένους της την δυνατότητα -με επιμέλεια τους-να προασπίσουν με κάθε ένδικο μέσο τα συμφέροντά τους. Η Νομική Προστασία συνιστά αυτόνομο Κλάδο των ασφαλίσεων ζημιών και αντικείμενό του είναι η διεκδίκηση αξιώσεων των ασφαλισμένων, στην οποία καλύπτει τα κάτωθι:

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 1. Τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής του ασφαλιζομένου
 2. Τα δικαστικά έξοδα
 3. Τις αποζημιώσεις μαρτύρων
 4. Τις αμοιβές πραγματογνωμόνων
 5. Τα έξοδα των δικαστικών επιμελητών
 6. Τις ανάγκες καταβολής δικαστικών εξόδων
 7. Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 1. Νομική Προστασία για Επαγγελματίες και Επιχειρήσεις

ΑΠΛΗ: Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.

π.χ. Κάποιος απρόσεκτος πελάτης προκαλεί ζημία μέσα στο κατάστημα ή το διπλανό κατάστημα έχει εύφλεκτα υλικά που εγκυμονούν κίνδυνο ή πιάνει φωτιά και προκαλεί καταστροφές.

Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια.

π.χ. Μήνυση από αρμόδια Αρχή ή Ιδιώτη για παράπτωμα - παράβαση όπως τραυματισμός υπαλλήλου ή διατάραξη κοινής ησυχίας ή ρύπανση περιβάλλοντος ή αγαρανομικές και αστιατρικές παραβάσεις.

Για την παραφΰλαξη εννόμων συμφερόντων από εργατικές σχέσεις ως εργοδότης.

π.χ. Όταν υπάλληλος της επιχείρησης καταθέτει αγωγή για τη διεκδίκηση παρά τα νόμο αποζημίωσης ή υπερωριών ή καταγγέλλει στο ΙΚΑ τη μη επικόλληση ενσήμων.

Ακόμη στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου εγείρει αγωγή για παράνομη αύξηση ενοικίου.

ΜΙΚΤΗ: περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω και την περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλει εκάστοτε ο λήπτης της ασφάλισης.

π.χ. Όταν πελάτης της επιχείρησης πληρώσει με ακάλυπτη επιταγή ή δεν πληρώνει συναλλαγματική - γραμμάτιο. Ακόμη όταν διεκδικείται αμοιβή για υπηρεσίες που έχουν ήδη προσφερθεί (Ναύλος από μεταφορά αγαθών ή επισκευή, κατασκευή από έργο που ανατέθηκε).

 1. Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού

Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.

π.χ. Εάν το όχημα του ασφαλισμένου χτυπηθεί από άλλο όχημα και η αντίδικος ασφαλιστική εταιρία δεν αποζημιώνει σωστά, τότε μέσω Νομικής Προστασίας η υπόθεση διεκδικείται στο δικαστήριο χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια

π.χ. Εάν ο ασφαλισμένος, προκαλέσει ατύχημα (τραυματίσει ή θανατώσει κάποιον) ή παραΒεί διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και κληθεί να δικαστεί σε ΠΟΙΝΙΚΟ δικαστήριο, τότε μέσω της Νομικής Προστασίας, υπερασπίζεται στο δικαστήριο, καταβάλλοντας ο ίδιος εάν χρειαστεί το τυχόν πρόστιμο.

Για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές λόγω αφαίρεσης ή περιθωριοποίησης της αδείας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και για την επανάκτησή τους.

π.χ. Η Νομική Προστασία θα Βοηθήσει τον ασφαλισμένο να προσφΰγει στην αρμόδια Αρχή ώστε να αιτιολογήσει την παράβαση με στόχο την μείωση ή την άρση της ποινής.

Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την ιδιότητα του κυρίου ή του νομίμου κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος.

π.χ. Οποιεσδήποτε συμβάσεις αφορούν το όχημα καλύπτονται από τη Νομική Προστασία όπως εάν αγοραστεί καινούργιο όχημα και αποδειχθεί ελαττωματικό ή εάν γίνει κακή επισκευή στο συνεργείο ή εάν προκληθεί ζημία σε φυλασσόμενο PARKING.

 1. Νομική Προστασία Οικογένειας

Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.

π.χ.Ένα μέλος της οικογένειας του τραυματίζεται από αυτοκίνητο. Το σπίτι του παθαίνει ζημίες από υπαιτιότητα εργολάβου γειτονικής οικοδομής ή από διαρροή νερού σε γειτονικό διαμέρισμα ή από μετάδοση φωτιάς είτε από διαμέρισμα είτε από κατάστημα.

Για την παραφΰλαξη εννόμων συμφερόντων από εργατικές σχέσεις ως υπάλληλος.

π.χ. 0 Εργοδότηςτου, ή δεν Επικολλά’ ένσημα ή δεν καταβάλλει επιδόματα, δώρα κλπ. ή τον απολύει καταχρηστικά χωρίς τη νόμιμη αποζημίωση.

Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλει εκάστοτε ο λήπτης της ασφάλισης.

π.χ. 0 Ιδιοκτήτης του σπιτιού αυξάνει παράλογα το ενοίκιο ή αρνείται να κάνει τις απαραίτητες για τη χρήση επισκευές ή παίρνει υπέρογκους λογαριασμούς από ΔΕΚΟ.

Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια.

π.χ. Από αμέλεια φθορά ξένης περιουσίας, κατηγορία για ‘διατάραξη κοινής ησυχίας’

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ασφάλιστρα σύμφωνα με Τιμολόγιο