• Μπουμπουλίνας 5, Άγιος Δημήτριος

  • info@xrimatoasfalistiki.gr

  • 210 971 9023

Κατά παντώς κινδύνου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 2
Β. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3
Γ. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ C A R. 4
Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ 5
Ε. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E.A.R. 7

A. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Καλύπτεται οποιαδήποτε ζημία που δεν εξαιρείται από τις Γενικές και Ειδικές εξαιρέσεις και τυχόν όρους του συμβολαίου. Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
> Ελαττωματικός σχεδιασμός, σφάλματα εργαστηρίου ή κατά την συναρμολόγηση, κακοτεχνία, ελαττώματα κατά την χύτευση και ελαττωματικά υλικά (όλα αυτά μετά την λήξη της εγγύησης του κατασκευαστή)
> Εσφαλμένος χειρισμός, έλλειψη επιδεξιότητας χειριστή, απροσεξία, αμέλεια, κακόβουλες ενέργειες
> Απόσχιση λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως
> Βραχυκύκλωμα και άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσης
>Έλλειψη νερού σε λέβητες
> Φυσική έκρηξη, ενδόρρηξη, κατάρρευση, θύελλα, παγετό
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
> Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες
> Υπερωρίες, νυκτερινή εργασία και επείγων ναύλος σε περίπτωση ζημίας
> Περιθάλλουσα περιουσία του ασφαλιζομένου, μέχρι ενός ορίου
> Πυρκαγιά / χημική έκρηξη ενδογενούς προελεύσεως ως και άμεσες συνέπειες κεραυνού
> Απώλεια περιεχομένων δεξαμενών
> Μεταφορικές ταινίες,αλυσίδες, συρματόσχοινα, μη ηλεκτροφόρα καλώδια
> Αναπεριελίξεις Ηλεκτρικών Μηχανών

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
> Η αξία αντικατάστασης με καινούριο, του αντικειμένου που υπέστη μερική ζημία
> Η πραγματική αξία (αξία μεταχειρισμένου] του αντικειμένου που υπέστη ολική ζημία
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: Η αξία αντικαταστάσεως με καινούριο, ενός εκάστου των ασφαλιζομένων μηχανημάτων
Απαλλαγή: Υφίσταται υποχρεωτικά σε κάθε ζημία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
> Πόλεμος, εχθροπραξίες, επανάσταση, στάση, δήμευση, κλπ
> Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτική ταραχή, κακόβουλη πράξη, τρομοκρατική ενέργεια, κλπ
> Πυρηνική αντίδραση, ακτινοβολία ή ραδιενεργή μόλυνση
> Βαρεία αμέλεια του ασφαλισμένου ή των εκπροσώπων του
> Καλύψεις που παρέχονται από το Πυρασφαλιστήριο
> Φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης
> Σεισμός, κατάρρευση κτιρίων, κατολίσθηση, υποχώρηση εδάφους
> Προϋπάρχουσες ή ζημίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο πωλητής
> Αποθετικές ζημίες ως και ζημίες από διάβρωση, οξείδωση, κλπ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
> Τα μηχανήματα να είναι ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 12 ετών
> Να συμπληρωθεί αναλυτικά η αίτηση ασφαλίσεως και να υπογράφει από τον ασφαλιζόμενο
> Να επιθεωρηθεί ο κίνδυνος, προ της υποβολής της προσφοράς μας
> Να γίνει εγγράφως αποδεκτή η προσφορά μας από τον ασφαλιζόμενο

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Βιομηχανίες [γραφικών τεχνών, μεταλλοκατασκευών, τροφών και ζωοτροφών, χάρτου, οικοδομικών υλικών], χημικές βιομηχανίες, σιδηροβιομηχανίες, γεωργικές εγκαταστάσεις, κλωστοβιομηχανίες, υφαντήρια, πλεκτήρια, αποθηκευτικούς χώρους, ξενοδοχεία, γραφεία, κινηματογράφους, νοσοκομεία, εγκαταστάσεις μεταλλείων, συστήματα μεταφοράς και κυκλοφορίας, κλπ.
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ενδεικτική]

Β. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
> Καλύπτεται οποιαδήποτε ζημία δεν εξαιρείται από τις Γενικές και Ειδικές εξαιρέσεις ως και τυχόν όρους του συμβολαίου και ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις ζημιών από:
> Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, ζημιές από κατάσβεση Πυρκαγιάς, ανεμοθύελλα, κλοπή, διάρρηξη, ληστεία.
> Πλημμύρα, χιόνι, παλιρροΐκό κύμα, σεισμό, κατολίσθηση, υποχώρηση εδάφους, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, φυγόκεντρος δύναμη, κατάρρευση, μεταφορές εντός του εργοταξίου.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
> Απώλειες ή ζημίες κατά την μεταφορά μόνο όταν τα ασφαλιζόμενα είναι αυτοκινούμενα
> Απώλειες ή ζημίες σε μηχανήματα που εργάζονται υπογείως
> Απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε πολιτικές ταραχές, απεργίες, κλπ
> Κάλυψη αεροπορικού ναύλου σε περίπτωση ζημίας
> Κάλυψη επείγοντος ναύλου, υπερωριών, νυκτερινής εργασίας σε περίπτωση ζημιάς
> Οι πρόσθετες καλύψεις δίνονται με την προσθήκη ειδικών όρων και παραρτημάτων και την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
> Η αξία αντικατάστασης του μηχανήματος με καινούριο για μερική ζημία
> Η πραγματική αξία του μηχανήματος κατά την ημέρα που υπέστη ολική ζημιά
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: Η αξία αντικαταστάσεως με καινούριο καθενός μηχανήματος.
Απαλλαγή: Υφίσταται υποχρεωτικά σε κάθε συμβόλαιο, δραχμική ή ποσοστιαία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
> Ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη ή απορύθμιση ή οποιεσδήποτε άλλες ζημιές ενδογενούς αιτιολογίας: ζημιές κατά την διάρκεια δοκιμών
>Έκρηξη λεΒητών ή άλλων δοχείων πιέσεως
> Αποθετικές ζημιές ή ευθύνες οποιουδήποτε είδους
> Απώλειες ή ζημιές οι οποίες εμπίπτουν στα πλαίσια της συμφωνηθείσας απαλλαγής
> Αναλώσιμα ή εξαρτήματα που υφίστανται υψηλό Βαθμό φθοράς
> Απώλειες ή ζημίες σε πλοία ή πλωτά μέσα παντός είδους
> Απώλειες ή ζημιές που οφείλονται σε πολιτικές ταραχές, απεργίες, κλπ
> Πυρηνική ενέργεια, ραδιενεργός ακτινοβολία, ραδιενεργός μόλυνση ή πολεμικοί κίνδυνοι, Βαρεία αμέλεια του ασφαλιζόμενου ή των εκπροσώπων του, ζημιές για τις οποίες υφίστανται εγγύηση ή διαπιστώνονται στην απογραφή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη: πλήρη στοιχεία πελάτη, λεπτομερής περιγραφή των μηχανημάτων, έτος κατασκευής αυτών, αξία αντικαταστάσεως
2. Πραγματογνωμοσύνη για τους κινδύνους της πλημμύρας, καθίζησης, ανατροπής
3. Προσφορά και αποδοχή αυτής γραπτώς από τον πελάτη

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε εργολάβους, ιδιοκτήτες, εκμισθωτές, μισθωτές ή χρηματοδότες αγοράς του εξοπλισμού αυτού

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ενδεικτική]

Γ. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ CAR.
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
> Καλύπτεται οποιαδήποτε ζημία δεν εξαιρείται από τις Γενικές και Ειδικές Εξαιρέσεις ως και τυχόν όρους του συμβολαίου και ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις ζημιών από:
> Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, ζημιές από κατάσβεση Πυρκαγιάς, ανεμοθύελλα, κλοπή, διάρρηξη, ληστεία
> Πλημμύρα, χιόνι, παλιρροϊκό κύμα, σεισμό, κατολίσθηση, υποχώρηση εδάφους, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, φυγόκεντρος δύναμη, κατάρρευση, μεταφορές εντός του εργοταξίου

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
> Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων, σαν συνέπεια των εργασιών του έργου
> Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
> Διασταυρούμενη ευθύνη μεταξύ των ασφαλιζομένων μερών
> Απλή ή εκτεταμένη συντήρηση
> Αεροπορικός ναύλος σε περίπτωση ζημιάς
> Επείγων ναύλος, υπερωρίες σε περίπτωση ζημιάς
> Συνέπειες από λανθασμένη μελέτη/σχεδιασμό/ κακοτεχνία/ελαπωματικό υλικό
> Εκκαθάριση συντριμμάτων (μετά από αποζημιωτέα ζημία) μέχρι ενός ορίου
> Εργοταξιακός εξοπλισμός
> Παρακείμενη περιουσία, που ανήκει στον εργολάβο ή στον Κύριο του έργου, μέχρι ενός ορίου

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Αποζημιώνονται οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο ασφαλιζόμενος για την αποκατάσταση της απώλειας ή ζημίας στα ασφαλισμένα αντικείμενα.
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: Η αξία του έργου κατά την αποπεράτωση της κατασκευής.
Απαλλαγή: Υφίστανται διαφορετικού ύψους απαλλαγές σε κάθε συμβόλαιο, ανάλογα με το είδος του κινδύνου που καλύπτεται

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
> Πόλεμος, εχθροπραξίες, επανάσταση, στάση, δήμευση, κλπ
> Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτική ταραχή, κακόβουλη πράξη, τρομοκρατική ενέργεια, κα
> Πυρηνική αντίδραση, ακτινοβολία ή ραδιενεργή μόλυνση
> Βαρεία αμέλεια του ασφαλιζομένου ή των εκπροσώπων του
> Παύση εργασιών ολική ή μερική
> Αποθετικές ζημίες, ποινικές ρήτρες, απώλεια συμβάσεως
> Απώλειες ή ζημίες, που οφείλονται σε ελαττωματική μελέτη, ελαττωματικό υλικό, κακοτεχνία
> Φθορά, διάβρωση, οξείδωση, Μηχανικές Βλάβες, απώλεια σχεδίων, λογαριασμών, χρεογράφων. Διαπίστωση απωλειών κατά την απογραφή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
> Η λεπτομερής συμπλήρωση της αίτησης και η υπογραφή της από εκπρόσωπο της κατασκευαστικής εταιρίας
> Η παροχή επί πλέον του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, του τοπογραφικού διαγράμματος, του χρονοδιαγράμματος με τις αντίστοιχες αξίες προόδου του έργου, η ανάλυση της ασφαλιζόμενης αξίας και λοιπά σχέδια, η τεχνική περιγραφή του έργου, ως και η γεωτεχνική μελέτη.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
> Σε κατασκευαστικές εταιρίες έργων
> Σε πολιτικούς μηχανικούς
> Σε έργα του Δημοσίου

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ενδεικτική]

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου
Τμήμα I (Υλικές Ζημιές)
Τμήμα II (Αστική Ευθύνη]
Παραρτήματα (Πρόσθετες Καλύψεις)

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ
Ο Κύριος τουΈργου, ο Ανάδοχος και/ή όλοι οι Εργολάβοι, Υπεργολάβοι, Μελετητές, Προμηθευτές του έργου
ΕΡΓΟ
Ανέγερση οικοδομής μέχρι 1.000.000,00 ευρώ πραγματικό προϋπολογισμό που μπορεί να περιλαμβάνει κατεδάφιση και εκσκαφή
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
θα δηλωθεί
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εως 18 Μήνες που αφορούν στην περίοδο εργασιών πλέον 6 μήνες Εκτεταμένης συντήρηση (Ακριβείς ημερομηνίες θα συμφωνηθούν)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η πραγματική αξία κάθε έργου και έως 1.000.000,00 ευρώ πλέον εργοταξιακού εξοπλισμού και αποκομιδής ερειπίων εάν ζητηθούν
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
α) Σεισμός: 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
β) Ευρώ 3.500,00 ανά συμβάν και μέγιστο το ποσό των Ευρώ 6.000,00 αναλόγως ύψους σύμβασης ανά γεγονός ζημίας από τους κινδύνους της πλημμύρας και της καθίζησης εδάφους, θεομηνίες, θύελλα, καταιγίδα, κατάκληση υδάτων, νερά εν γένει κατολίσθηση, κατάρρευση, μετακίνηση βράχων/γαιών, φωτιά, κλοπή συνεπεία διάρρηξης και στις καλύψεις των παραρτημάτων 004,100
γ) Ευρώ 2.000,00 και μέγιστο 4.000,00 ανά γεγονός ζημίας από τους υπόλοιπους κινδύνους

ΤΜΗΜΑ II - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ
Καλύπτεται η υπό των Ελληνικών Νόμων προΒλεπόμενη Αστική Ευθύνη του κυρίου του έργου και/ή αναδόχου και/ή εργολάβου, για σωματικές Βλάβες και/ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από αμέλεια και/ή παράλειψη τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ασφαλιζόμενων εργασιών. Όρια Αποζημίωσης:
- Σωματικές Βλάβες κατά άτομο μέχρι € 150.000,00
- Υλικές Ζημιές κατά γεγονός μέχρι € 50.000,00
- Ομαδικό Ατύχημα (Σωμ. Βλάβες & Υλικές Ζημιές) μέχρι € 300.000,00
- Ανώτατο όριο ευθύνηςτης Εταιρίας για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης μέχρι € 600.000,00

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
1. Ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να παίρνει όλα τα προΒλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία μέτρα προστασίας του κοινού και να απαγορεύει την είσοδο εντός των χώρων του εργοταξίου σε μη αρμόδια άτομα
2. Προκειμένου για την κάλυψη της κλοπής των υλικών / εργαλείων αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα υλικά / εργαλεία φυλάσσονται κατά τις μη εργάσιμες ώρες εντός κλειστού κλειδωμένου χώρου
3. Εάν κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφής βρεθούν νερά, τότε θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός αντλιών για την απορρόφησή των.
4. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης που ασφαλίζεται με το παρόν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες κατεδάφισης να σημειωθεί ότι οι ζημίες που τυχόν προκληθούν σε όμορα κτίσματα κατά την διάρκεια της κατεδάφισης δεν θα καλύπτονται εκτός και εάν έχει εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά στο παρόν
5. Απώλειες ή ζημίες που έχουν συμβεί πριν την έναρξη της συμφωνηθείσας ασφαλιστικής κάλυψης εξαιρούνται και δεν καλύπτονται
6. Κατά την εκτέλεση εργασιών χρωματισμών πάσης φύσεως επιφανειών , πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, κυρίως όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους (χρωματισμοί αυτοκινήτων κλπ)
7. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε Οικοδομικό Εξοπλισμό. Ο Εξοπλισμός αυτός μπορεί να καλυφθεί μόνον εφόσον ο ασφαλιζόμενος μας προσκομίσει αναλυτική κατάσταση Εξοπλισμού και τιμολογηθεί ξεχωριστά.
8. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε Μηχανολογικό Εξοπλισμό. Ο Εξοπλισμός αυτός μπορεί να καλυφθεί μόνον εφόσον ο ασφαλιζόμενος μας προσκομίσει αναλυτική κατάσταση του Εξοπλισμού [μάρκα, τύπος, ηλικία, αξία αντικατάστασης, αριθμό πλαισίου, αριθμό πινακίδας ΜΕ και πιστοποιητικό καταλληλότητας του φορέα ελέγχου) και τιμολογηθεί ξεχωριστά.
9. Δεν καλύπτεται καμία υπαρκτή ή υποθετική ευθύνη για ζημιά ή απώλεια άμεσα ή έμμεσα προερχόμενη από ανάμειξη με οποιοδήποτε τρόπο με αμίαντο, ή με υλικά που περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα.
10. Δεν καλύπτεται καμία υπαρκτή ή υποθετική ευθύνη για ζημία ή απώλεια άμεσα ή έμμεσα προερχόμενη από ανάμειξη με οποιοδήποτε τρόπο με αμίαντο ή με υλικά που περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται απώλειες ή ζημίες από μόλυνση ή ρύπανση του αέρα, των νερών και του εδάφους
Εξαιρείται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη των Μελετητών, Συμβούλων, Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ως ο ειδικός όρος εργοδοτικής αστικής ευθύνης που επισυνάπτεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια
Καλύπτεται η υπό του Ελληνικού νόμου προΒλεπόμενη αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου, υπό την ιδιότητα του εργοδότη, σύμφωνα με τα άρθρα 932,657 και 65Θ του ισχύοντος Αστικού Κώδικα, έναντι του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, του ασφαλισμένου στο ΙΚΑ για ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και εξ αφορμής αυτής στο έργο και μόνο για πέραν των υποχρεώσεων του ΙΚΑ.
Όρια Αποζημίωσης:
- Σωματικές Βλάβες κατά άτομο μέχρι € 50.000,00
- Κατά γεγονός μέχρι € 100.000,00
- Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης μέχρι € 200.000,00

ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Ποσοστό 1,88%ο επί της συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας (πραγματικής και όχι συμβατικής) κάθε έργου (χωρίς ΦΠΑ γιατί δεν αποζημιώνεται) με ελάχιστο εισπραττόμενο ποσό των €420,00
Για να ισχύει η κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα προσφορά θα πρέπει:
> Να έχει αποσταλεί στην εταιρία μας το ερωτηματολόγιο κατασκευαστικών κινδύνων (που υπάρχει στο portal) πλήρως συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον πελάτη
> Να έχει γίνει από τον κλάδο αποδεκτός ο κίνδυνος
> Να σταλεί στον κλάδο η Σύμβαση τουΈργου
> Το παρόν είναι μόνο προσφορά και δεν έχει ισχύ συμβολαίου