• Μπουμπουλίνας 5, Άγιος Δημήτριος

 • info@xrimatoasfalistiki.gr

 • 210 971 9023

Ασφάλειες μεταφορών

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο κλάδος μεταφορών έχει σαν αντικείμενο την ασφάλιση των εμπορευμάτων που διακινούνται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο. 0 ασφαλιστής του φορτίου αναλαμβάνει την υποχρέωση, υπό την προϋπόθεση καταβολής από μέρους του ασφαλιζομένου του ασφαλίστρου, να αποζημιώσει τον παθόντα, έτσι ώστε να τον επαναφέρει στην ίδια οικονομική κατάσταση που ήταν πριν την επέλευση ταυ ασφαλιζομένου κινδύνου. Αναφέρουμε πιο κάτω τα κυριότερα είδη εμπορευμάτων που μπορούν να ασφαλισθούν:

 • Είδη ένδυσης / υπόδησης
 • Μηχανήματα / εργαλεία / όργανα
 • Ανταλλακτικά μηχανημάτων
 • Ηλεκτρικά / ηλεκτρονικά είδη
 • Τρόφιμα / ποτά
 • Πρώτες ύλες
 • Χημικά
 • Οικοδομικά υλικά
 • Καλλυντικά / φαρμακευτικά
 • Ιατρικά είδη
 • Έπιπλα
 • Υφαντουργικά είδη
 • Παιχνίδια

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Αποκλείονται τα εξής εμπορεύματα: αξιόγραφα, έγγραφα, νομίσματα, χαρτονομίσματα, επιταγές, ομόλογα, μετοχές, λαχεία, γραμματόσημα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεόγραφα, σχεδιαγράμματα, αξιόχρεα, συμβόλαια, κοσμήματα, πολύτιμοι & ημιπολύτιμοι λίθοι, έργα τέχνης, αρχαιότητες, χειροποίητοι τάπητες, γούνες, κινητά τηλέφωνα και κάρτες, εκρηκτικά, διαΒρωτικά υλικά, πυρίτιδα, ανθρώπινα μοσχεύματα, ζώντα ζώα, αντικείμενα έχοντα συναισθηματική αξία, αντικείμενα συλλεκτών, τσιγάρα, αλκοολούχα, Βαμβάκι, δείγματα χωρίς τιμολογιακή αξία, ναρκωτικά, μεταφορές που εκτελούνται υπό τους όρους οποιοσδήποτε ταχυδρομικής συμβάσεως, αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημία, και γενικά είδη των οπαίων η διακίνηση απαγορεύεται.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Βασικές προϋποθέσεις, για την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, είναι:

Η ύπαρξη ασφαλιστικού συμφέροντος, δηλαδή ο ασφαλιζόμενος πρέπει να έχει έννομο συμφέρον επί του ασφαλιζομένου αντικειμένου. Στη μεταφορά εμπορευμάτων τέτοιο συμφέρον μπορεί να έχει ο αγοραστής, ο πωλητής, ο δανειστής και γενικά όποιος έχει έννομη σχέση προς τα εμπορεύματα και θα είναι και ο δικαιούχος της αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς. Αν δεν υπάρχει τέτοια σχέση τότε η σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη.

Η αρχή της καλής πιστής. Η ασφάλιση μεταφορών βασίζεται στην απόλυτα καλή πίστη μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Δεν επιτρέπεται π.χ. στον ασφαλιζόμενο να ζητήσει ασφαλιστική κάλυψη όταν γνωρίζει ότι ο κίνδυνος έχει ήδη επέλθει, ούτε στην ασφαλιστική εταιρεία να ασφαλίσει μία εισαγωγή γνωρίζοντας ότι αυτή γίνεται με όρους C.I.F

Η υποχρέωση του ασφαλιζομένου να δηλώσει οτιδήποτε έχει σχέση με το μεταφερόμενο εμπόρευμα.

0 Ελληνικός νόμος προβλέπει συνέπειες έως και ακύρωση της σύμβασης σε περίπτωση αποσιώπησης γνωστών περιστατικών ή εσφαλμένης απεικόνισης γεγονότων.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Στον Κλάδο Μεταφορών το ασφαλιζόμενο ποσό πρέπει να είναι η τιμολογιακή αξία των εμπορευμάτων.

Στην τιμολογιακή αξία μπορεί να προστεθεί ο ναύλος και ένα ποσοστό 10% - 20% για να καλυφθεί ένα μέρος του ελπιζόμενου κέρδους. Φυσικά, η όποια προσαύξηση της τιμολογιακής αξίας μέχρι τα όρια που καθορίζονται πιο πάνω, έχει σαν αποτέλεσμα την αναλογική αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Το ασφάλιστρο στον Κλάδο Μεταφορών είναι ελεύθερο και διαπραγματεύσιμο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Επειδή ο καθορισμός του από πλευράς underwriting, είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως θα δούμε και πιο κάτω, δεν υπάρχει τιμολόγιο του Κλάδου. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι το ποσοστό του ασφαλίστρου κυμαίνεται μεταξύ 0,001 % και 1 %.

Το καθαρό ασφάλιστρο διακρίνεται σε καθαρό και σε ολικό. Το ολικό ποσό καταβάλλεται από τον ασφαλιζόμενο και συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα συμβολαίου και φόρο ασφαλίστρων.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Προκειμένου ο underwriter να καταλήξει στην τιμολόγηση ενός κινδύνου πρέπει να λάβει υπ’ όψη του μία σειρά από παράγοντες. Οι κυριότεροι από αυτούς τους παράγοντες είναι:

Το είδος του εμπορεύματος

Κάθε εμπόρευμα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και ιδιότητες, όπως είναι η ευπάθειά του, ο κίνδυνος πυρκαγιάς, στρέβλωσης ή αλλοίωσης, θραύσης, αν είναι επιρρεπές σε κλοπές κ,λ.π.

Ο υποψήφιος πελάτης

Είναι γνωστό ότι εκτός από τον φυσικό κίνδυνο, τον κίνδυνο δηλαδή της ζημιάς κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, υπάρχει και ο ηθικός κίνδυνος. Πολλές φορές συμβαίνει ο ασφαλιστής να μην γνωρίζει το ιστορικό του υποψήφιου πελάτη ή να μην έχει τις πληροφορίες που μπορεί να έχει η ασφαλιστική εταιρεία. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπ’ όψη και το ποιος είναι ο προς ασφάλιση πελάτης.

Η συσκευασία / στοιβασία

Σαν τύπος συσκευασίας θεωρείται κάποια τυποποιημένη μορφή, γενικότερα αποδεκτή, που εξυπηρετεί απόλυτα την διακίνηση συγκεκριμένων εμπορευμάτων. Ο τρόπος της συσκευασίας ή της στοιθασίας σε ένα εμπορευματοκιβώτιο [CONTAINER], παίζει σημαντικό ρόλο για την ανάληψη ή όχι του κινδύνου στο είδος των καλύψεων που θα δοθούν και κατά συνέπεια στο ασφάλιστρο.

Το μεταφορικό μέσο

Σαν μεταφορικό μέσο νοείται κάθε είδους χερσαίο όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος, κατάλληλο και προορισμένο να διενεργεί συγκεκριμένη μεταφορική αποστολή με συγκεκριμένα φορτία.

Ο τρόπος μεταφοράς είναι αποφασιστικής σημασίας για την ασφαλή διακίνηση των εμπορευμάτων. Ειδικά στις μεταφορές με πλοία , παίζει σημαντικό ρόλο η ηλικία του πλοίου, η σημαία του και ο πλοιοκτήτης του.

Το ταξίδι

Τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη είναι ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος προορισμού, αν θα γίνουν μεταφορτώσεις και πόσες, σύνθετη μεταφορά που είναι συνδυασμός χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών μέσων διακίνησης.

Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Πολλοί από τους πιο πάνω παράγοντες επιδρούν λίγο ή καθόλου στη διαμόρφωση του ασφαλίστρου, αν έχουν σχέση με κάποιο κίνδυνο που δεν καλύπτεται από το συμβόλαιο. Αν π.χ. καλύπτεται μόνο ο κίνδυνος της ολικής απώλειας του φορτίου συνεπεία ολικής απώλειας του πλοίου, δεν έχει καμία σημασία η συσκευασία των εμπορευμάτων. Αντίθετα σε αυτήν την περίπτωση αποκτούν μεγάλη σημασία άλλοι παράγοντες όπως το πλοίο και το ταξίδι.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του κλάδου μεταφορών, είναι τα πιο κάτω:

 • Το όνομα του ασφαλιζομένου , η διεύθυνση του και ο Α.Φ.Μ.
 • Το αντικείμενο της ασφάλισης
 • Το ασφαλιζόμενο ποσό
 • Το ασφάλιστρο
 • Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι
 • Το μεταφορικό μέσο
 • Η περιγραφή του ταξιδιού
 • 0 αριθμός του τιμολογίου ή του προτιμολογίου

Το συμβόλαιο μπορεί να μεταβιβαστεί με απλή οπισθογράφησή του. Αυτό επιτρέπεται, γιατί η κυριότητα των εμπορευμάτων μπορεί να αλλάξει πολλές φορές από την στιγμή που θα ξεκινήσουν από την αποθήκη του πωλητή μέχρι την τελική τους διάθεση.

ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ

Οι τύποι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν καθιερωθεί στην πρακτική ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και της διακίνησης των εμπορευμάτων, είναι:

Οριστικό συμβόλαιο

Είναι συμβόλαιο ενός συγκεκριμένου ταξιδιού και καλύπτει το μεταφερόμενο εμπόρευμα για το ταξίδι αυτό.

Διαρκές - Open και/ή block Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Χρησιμοποιείται συνήθως όταν υπάρχουν πολύ συχνές φορτώσεις, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έκδοση οριστικού συμβολαίου για κάθε φόρτωση.

ΡΗΤΡΕΣ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ)

Οι ρήτρες που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική αγορά αλλά και στις πιο πολλές χώρες του κόσμου, είναι του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ. Οι Ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα εφαρμόζουν τις ίδιες Ρήτρες. Εκείνο που μπορεί να αλλάξει από εταιρεία σε εταιρεία εκτός από το ασφάλιστρο, είναι η επιλογή των καλύψεων (ρητρών) και οι απαλλαγές και/ή προϋποθέσεις που θα ασφαλίσουν ένα εμπόρευμα ή ένα συγκεκριμένο ταξίδι, ανάλογα με το είδος του εμπορεύματος, το μέσο μεταφοράς, τη χώρα προέλευσης η προορισμού .

Σημειώνεται ότι μπορεί κάποιος κίνδυνοςνα μην γίνει αποδεκτός από την εταρεία κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λόγω π.χ. των συνθηκών που επικρατούν σε μία χώρα. Επίσης η ακαταλληλότητα του μέσου μεταφοράς (υπερήλικο πλοίο), ή και το κακό ιστορικό (πολλές ή ύποπτες ζημιές) του πελάτη, είναι λόγοι απόρριψης ενός κινδύνου.

Τα τρία βασικότερα σετ Ρητρών είναι οι Ρήτρες (A), (Β), (C).

θα εξετάσουμε πιο κάτω, τι καλύπτουν και τι εξαιρούν οι Ρήτρες αυτές.

 1. ΡΗΤΡΕΣ C (INSTITUTE CARGO CLAUSES "Cl .1.82]

Παρέχουν κάλυψη εναντίον ζημιών που μπορούν να συμβούν κατά την διάρκεια της μεταφοράς και που οφείλονται σε ατύχημα του μέσου μεταφοράς. Συγκεκριμένα καλύπτεται η μερική ή ολική ζημιά που μπορεί να αποδοθεί σε:

Φωτιά ή έκρηξη

Καλύπτονται:

 • Οι απ’ ευθείας ζημιές στα εμπορεύματα από φωτιά ή έκρηξη.
 • Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον καπνό της φωτιάς.
 • Οι ζημιές που προκλήθηκαν από πυροσβεστικά μέσα (νερό, αφρό)

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ η ζημιά που προκλήθηκε από αυτανάφλεξη του ίδιου του εμπορεύματος.

Προσάραξη, Βύθιση ή ανατροπή του πλοίου

Προσάραξη είναι η σταθερή και σε ακινησία εγκατάσταση του πλοίου στο πυθμένα της θάλασσας ή σε άλλα αντικείμενα συνδεδεμένα σταθερά με αυτόν π.χ. ύφαλος. Δεν θεωρείται όμως προσάραξη το κάθισμα του πλοίου στον πυθμένα σε περιοχή και κατά τον χρόνο αμπώτιδας, γιατί αυτό αναμενόταν. Με τη Ρήτρα αυτή ο ασφαλιζόμενος μπορεί να αποζημιωθεί και για ζημιά του εμπορεύματος συνεπεία διαβροχής του από θαλασσινό νερό, όταν αυτή μπορεί να αποδοθεί σε προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου. Σε άλλες περιπτώσεις δεν καλύπτεται η διαβροχή από θαλασσινό νερό με αυτές τις Ρήτρες.

Ανατροπή, πρόσκρουση ή σύγκρουση του χερσαίου μεταφορικού μέσου

Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου ή μεταφορικού μέσου με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο εκτός από νερό.

Με τις δύο αυτές Ρήτρες, καλύπτονται οι ζημιές στα εμπορεύματα που μπορούν να αποδοθούν σε ανατροπή, σύγκρουση ή πρόσκρουση του μέσου μεταφοράς. Δεν καλύπτονται όμως οι ζημιές που προκαλούνται από μετακίνηση του φορτίου στα αμπάρια του πλοίου κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, ούτε η ζημιά από τράνταγμα του χερσαίου οχήματος κατά την διάρκεια της μεταφοράς.

Εκφάρτωση του φορτίου σε λιμάνι καταφυγής

Αφορά ζημιές / απώλειες του ασφαλισμένου εμπορεύματος από την εκφόρτωσή του σε λιμάνι άλλο του τελικού προορισμού, επειδή το πλοίο αντιμετώπισε προβλήματα που το εμπόδισαν να συνεχίσει την κανονική μεταφορά των εμπορευμάτων.

θυσία Γενικής ΑΒαρίας

Αυτό συμβαίνει όταν τα ασφαλισμένα αντικείμενα θυσιάζονται όλα ή μέρος τους σε μία πράξη Γενικής Αβαρίας.

Η Γενική ΑΒαρία είναι μία πράξη ηθελημένη, μπροστά σε κοινό κίνδυνο και αποβλέπει στην κοινή σωτηρία πλοίου - φορτίου.

Εκβολή φορτίου στη θάλασσα

Η εκβολή αφορά αποκλειστικά απόρριψη στη θάλασσα όλου ή μέρους του φορτίου σε περιπτώσεις κοινού κινδύνου. Η εκβολή φορτίου για κοινή σωτηρία συνιστά "πράξη Γενικής Αβαρίας” και είναι η παλαιότερη γνωστή μορφή της. Επειδή όμως υπάρχει η περίπτωση ο πλοιοκτήτης να μεταφέρει δικό του εμπόρευμα, τότε η εκβολή δεν θεωρείται πράξη Γενική Αβαρίας και η ρήτρα αυτή έρχεται να καλύψει και αυτή την περίπτωση.

Σημειώνουμε παρακάτω μερικές περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε μόνο τις Ρήτρες (C), εκτός από αυτές που ο πελάτης επιθυμεί αυτή τη κάλυψη για δικούς του λόγους [όπως π.χ. χαμηλότερο ασφάλιστρο):

 • Για να ασφαλίσουμε μεταφορές μεταχειρισμένων εμπορευμάτων.
 • Για να ασφαλίσουμε μεταφορές επανεισαγομένων ή επανεξαγομένων εμπορευμάτων.
 • Για να ασφαλίσουμε μεταφορές που γίνονται εντός Ελλάδας.
 • Για να ασφαλίσουμε εμπορεύματα που μεταφέρονται ασυσκεύαστα.
 1. ΡΗΤΡΕΣ Β (INSTITUTE CARGO CLAUSES “Β" 1.1.82]

Οι Ρήτρες αυτές καλύπτουν ό,τι οι Ρήτρες C που είδαμε πιο πάνω και επιπλέον ζημιές που μπορούν να αποδοθούν σε:

>Έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό, κεραυνό

 • Αρπαγή φορτίου στη θάλασσα από τα κύματα

Η ρήτρα δεν καλύπτει απλή απώλεια του εμπορεύματος από το κατάστρωμα, ακόμα και σε περίπτωση που το πλοίο θα συναντήσει κακοκαιρία, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι το εμπόρευμα πράγματι το πήραν τα κύματα.

Εισροή νερού θαλασοινού, λίμνης ή ποταμού στο μέσο μεταφοράς ή στο εμπορευματοκιβώτιο (CONTAINER)

Αυτή η κάλυψη είναι και η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των Ρητρών Β και C. Καλύπτεται η διαβροχή των εμπορευμάτων από τις πιο πάνω αιτίες, όχι όμως και η διαβροχή από νερό της βροχής.

Ολική απώλεια δέματος κατά την διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης στο πλοίο

Η περίπτωση αυτή αφορά μόνο την ολική απώλεια ολόκληρου του δέματος (να πέσει δηλαδή στην θάλασσα και να χαθεί) και όχι ζημιά που θα προκληθεί στο εμπόρευμα από την πτώση του δέματος στην προκυμαία.

 1. ΡΗΤΡΕΣ A (INSTITUTE CARGO CLAUSES “A” 1.1.82)

Οι ρήτρες A καλύπτουν όλους τους κινδύνους εκτός αυτών που αναφέρονται ιδιαίτερα στις εξαιρέσεις. Οι κίνδυνοι που καλύπτονται αφορούν μόνο το τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός και όχι αυτό που αναμένεται να συμβεί και είναι ανεξάρτητο από τη Βούληση και τον έλεγχο των ασφαλισμένων.

Τι εξαιρείται από την κάλυψη στις Ρήτρες (A), (Β), (C)

Οι Ρήτρες A, Β και C δεν καλύπτουν απώλειες, ζημιές ή έξοδα που προκαλούνται από:

Σκόπιμες ενέργειες (δόλο) του ασφαλιζομένου

Δεν είναι επιτρεπτό να αποκομίζει κάποιος οφέλη από την ίδια του την εσκεμμένη κακή συμπεριφορά.Έτσι και το ασφαλιστήρια συμβόλαιο δεν είναι δυνατόν να προστατεύει τον ασφαλισμένο από παρόμοια συμπεριφορά του.

Προϋπάρχουσες ζημιές

Ζημιές, οι οποίες υπήρχαν στο ασφαλιζόμενο εμπόρευμα πριν την έναρξη της μεταφοράς (όπωςπ.χ. σκουριά), δεν είναι δυνατόν να καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Συνήθη φθορά, διαρροή ή απώλεια Βάρους ή όγκου

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει τυχαία ατυχήματα και όχι αναμενόμενα γεγονότα. Η συνήθης διαρροή ή απώλεια Βάρους ή όγκου, αφορά φορτία που εξατμίζονται (υγρά φορτία π.χ. πετρέλαιο) ή φορτία που παθαίνουν συρρίκνωση όπως π.χ. σπόροι ή φύρα όπως π.χ. καφές. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις συμφωνείται κάποια απαλλαγή που εκπίπτει από την απαίτηση για απώλεια τέτοιων φορτίων, για να καλύψει ακριβώς αυτή την φυσική απομείωση.

0 όρος συνήθης φθορά, αφορά τη φυσιολογική φθορά ενός αντικειμένου από τη συνηθισμένη χρήση ταυ ή την παρέλευση του χρόνου.

Ανεπαρκή ή ακατάλληλη συσκευααία του ασφαλιζομένου εμπορεύματος, συμπεριλαμθανομένης και της κακής στοιθασίας μέσα σε εμ παρευ ματοκιΒώτιο

Τα εμπορεύματα πρέπει να είναι καλά συσκευασμένα για να προστατεύονται από τους συνηθισμένους κινδύνους της μεταφοράς. Αν κάποια ζημιά αποδειχθεί ότι προκλήθηκε από ανεπαρκή ή ακατάλληλη συσκευασία, δεν αποζημιώνεται, έστω και αν προέκυψε από ασφαλισμένο κίνδυνο.

Ίδιο ελάττωμα ή τη φύση του εμπορεύματος

Δεν καλύπτονται με τη ρήτρα αυτή ζημιές που οφείλονται π.χ. σε αλλοίωση του εμπορεύματος εφ' όσον μιλάμε για τρόφιμα που μπορεί να χαλάσουν κατά την μεταφορά τους. Άλλο παράδειγμα μη κάλυψης, είναι η αυτανάφλεξη του άνθρακα που φορτώθηκε βρεγμένος.

Καθυστέρηση, ακόμα και αν η καθυστέρηση προκλήθηκε από ασφαλισμένο κίνδυνο

Αν ένα φορτίο υποστεί ζημιά λόγω καθυστέρησης που προκλήθηκε από σύγκρουση του πλοίου που το μετέφερε, η ζημιά δεν θα αποζημιωθεί παρ’ όλο που η σύγκρουση του μέσου μεταφοράς είναι κίνδυνος που έχει καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαια. Επίσης δεν θα αποζημιωθεί η απώλεια της εμπορικής αξίας του εμπορεύματος όταν π.χ. το εμπόρευμα έφθασε στον προορισμό του σε καλή κατάσταση, λόγω όμως καθυστέρησης διατέθηκε στην αγορά σε εποχή ύφεσης.

Αφερεγγυότητα ή οικονομικό παράπτωμα των πλοιοκτητών, διαχειριστών ή ναυλωτών του πλοίου

Αυτή η εξαίρεση έχει σαν σκοπό να αποθαρρύνει τους ασφαλισμένους να φορτώνουν τα εμπορεύματά τους σε πλοία των οποίων οι διαχειριστές βρίσκονται σε οικονομικές δυσκολίες.Έτσι, αν ο μεταφορέας Βρεθεί σε αδυναμία να ολοκληρώσει το ταξίδι και ξεφορτώσει τα εμπορεύματα σε κάποιο ενδιάμεσο λιμάνι, η ασφαλιστική εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά την εκφόρτωση ή για οποιαδήποτε έξοδα προωθήσεως.

Κακόβουλη πράξη οποιουδήποτε προσώπου

Η εξαίρεση αυτή παρουσιάζεται μόνο στις Ρήτρες Β και C και κατά συνέπεια οι Ρήτρες A καλύπτουν τέτοιου είδους ζημιές, με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλονται σε πράξεις του ασφαλισμένου ή σε πράξεις τρομοκρατών ή προσώπων που ενεργούν από πολιτικά κίνητρα.

Πόλεμο, επανάσταση, ανταρσίες, εξεγέρσεις, εμφύλιο πόλεμο κ.λ.π.

Απεργίες, ανταπεργίες, εργατικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες

Οι πιο πάνω κίνδυνοι πολέμων και απεργιών εξαιρούνται από τις καλύψεις των Βασικών Ρητρών, μπορούν όμως να καλυφθούν, αν το επιθυμεί ο ασφαλιζόμενος με επιπρόσθετο ασφάλιστρο.

Επίσης πρέπει να σημειώσουμε, ότι η πειρατεία εξαιρείται μόνο από τις Ρήτρες Β και C, αλλά καλύπτεται από τις Ρήτρες Α.

Ακαταλληλότατα του μέσου μεταφοράς ή του εμπορευματοκιβωτίου, εφ’ όσον όμως ο ασφαλιζόμενος γνώριζε την ακαταλληλότατα αυτή κατά τη στιγμή της φόρτωσης ή της έναρξης του ταξιδιού

Η ικανότητα των μέσων μεταφοράς και η καταλληλότητά τους για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου ταξιδιού, απαιτείται από τον Νόμο.

Επειδή όμως η ρύθμιση αυτή είναι πολύ αυστηρή για τον ασφαλισμένο που τις περισσότερες φορές είναι σε αντικειμενική αδυναμία να γνωρίζει αν π.χ. το πλοίο είναι αξιόπλοο ή όχι, η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από την απαλλαγή ευθύνης της, όταν ο ασφαλισμένος δεν γνώριζε κάτι τέτοιο πριν από την έναρξη του ταξιδιού.

Ζημιές από όπλα που χρησιμοποιούν ατομική ή πυρηνική ενέργεια, ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ραδιενέργεια

Είναι συνηθισμένη πρακτική από όλους τους τύπους ασφάλισης, να εξαιρούνται οι ζημιές που προκαλούνται από χρήση πυρηνικών ή παρόμοιων όπλων. Επιπλέον εξαιρούνται οι ζημιές άμεσες ή έμμεσες που θα προκύψουν από ραδιενεργό μόλυνση, ανεξαρτήτως από που θα προέλθει.

Οι κίνδυνοι πολέμου και απεργιών

01 ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΖΗΜΙΑ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

 • Πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο επανάσταση, ανταρσία ή πολιτική εξέγερση που προέρχεται από αυτά π οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια από ή > κατά εμπόλεμης δύναμης.
 • Κατάληψη, κατάσχεση, σύλληψη, περιορισμό ή κατακράτηση που προέρχεται από τους πιο πάνω κινδύνους και τις συνέπειές τους ή οποιαδήποτε απόπειρά τους.
 • Εγκαταλειμμένες νάρκες, τορπίλες, Βόμβες ή άλλα πολεμικά όπλα.

>Έξοδα Γενικής Αβαρίας ή διάσωσης που γίνονται σε σχέση με τους πιο πάνω καλυπτόμενους κινδύνους ή για την αποφυγή τους.

Εξαιρούν όμως κάθε απαίτηση που θα βασίζεται στο ότι τα εμπορεύματα δεν μπόρεσαν να φθάσουν στον προορισμό τους εξ αιτίας πολεμικών κινδύνων, χωρίς όμως να έχουν χαθεί ή υποστεί ζημιά.

Η κάλυψη έναντι κινδύνων πολέμου ισχύει μόνο για θαλάσσιο ή αεροπορικό ταξίδι και όχι κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων στην ξηρά.

01 ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΖΗΜΙΑ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

 • Απεργούς, ανταπεργούς ή πρόσωπα που μετέχουν σε εργατικές ταραχές, εξεγέρσεις ή πολιτικές ταραχές.
 • Οποιοδήποτε τρομοκράτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί από κάποιο πολιτικό κίνητρο.

>Έξοδα Γενικής Αβαρίας και σώστρων παυ γίνονται σε σχέση με τους πιο πάνω καλυπτόμενους κινδύνους ή για την αποφυγή τους.

 • Η κάλυψη έναντι κινδύνων απεργιών δίνεται ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Οι ρήτρες Πολέμου - Απεργιών ΔΕΝ καλύπτουν απώλειες ή ζημιές που προέρχονται από:

 • Ματαίωση του ταξιδιού, λόγω πολέμου, για επακόλουθη ζημιά.
 • Απουσία, έλλειψη ή απόσυρση εργατών σαν αποτέλεσμα απεργιών, ταραχών ή άλλων καλυπτόμενων κινδύνων.

Επίσης ΔΕΝ καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν από την επέλευση των κινδύνων αυτών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Οι υποχρεώσεις του ασφαλιζόμενου χωρίζονται σε δύο Βασικούς τομείς:

Σε οποιαδήποτε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος λάβει γνώση άτι συνέβη κάποιο γεγονός που πιθανώς να δημιουργήσει απαίτηση πληρωμής αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία, εφ’ όσον Βεβαίως εμπίπτει στους όρους κάλυψης, τότε υποχρεοΰται στις εξής ενέργειες:

 • Να ειδοποιήσει την ασφαλιστική εταιρεία απευθείας ή μέσω του συνεργάτη, για το περιστατικό.
 • Να φροντίσει για την προφύλαξη και διάσωση των εμπορευμάτων και να προΒεί σε κάθε δυνατή ενέργεια για την αποτροπή και τον περιορισμό της ζημιάς.
 • Να ζητήσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.
 • Να απευθύνει γραπτή διαμαρτυρία στους μεταφορείς, να κάνει αν χρειάζεται αγωγές και γενικά να διατηρήσει με κάθε νόμιμο μέσο τα δικαιώματά του απέναντι σε τρίτους, υπεύθυνους για την ζημιά.
 • Να μην θεωρεί τον εαυτό του απαλλαγμένο από φροντίδες επειδή είναι ασφαλισμένος, αλλά να ενεργεί όπως θα ενεργούσε στη θέση του ένας "συνετός ανασφάλιστος".

Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρείας για καταβολή αποζημίωσης, υποχρεούται να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά - έγγραφα:

 • Πρωτότυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης των εμπορευμάτων.
 • Φορτωτική.
 • Διασάφηση του Τελωνείου (αν μεσολαβεί)
 • Διαμαρτυρία προς τον μεταφορέα.

Αν μετά τον έλεγχο των πιο πάνω Βασικών δικαιαλογητικών πρακύψει κάποια αμφιβολία ή χρειάζονται περισσότερα στοιχεία, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να ζητήσει να προσκομιστούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.