• Μπουμπουλίνας 5, Άγιος Δημήτριος

  • info@xrimatoasfalistiki.gr

  • 210 971 9023

Χρηματικές απώλειες

ΚΛΑΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

Α. ΚΑΤΑ ΚΛΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύπτεται ο κίνδυνος κλοπής "χρημάτων" (μετρητά, χαρτόσημα, ένσημα, γραμματόσημα, επιταγές) συνεπεία διάρρηξης ή ληστείας σε χρηματοκιβώτιο ασφαλείας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Κάλυψη ληστείας κατά τις εργάσιμες ώρες, εκτός των χρηματοκιβωτίων (ταμεία - γκισέ)

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Διαμορφώνονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χρηματοκιβωτίου (βάρος, διαστάσεις, τύπος, σταθερό / κινητό) και τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας (σύστημα συναγερμού, ρολά ασφαλείας, κλειδαριές ασφαλείας)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

> Κλοπή συνεπεία υπεξαίρεσης > Κλοπή με χρήση αντικλειδιού > Επακόλουθη αποθετική ζημία > Απώλειες ή ελλείμματα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

> Ύπαρξη χρηματοκιβωτίου εντός του οποίου Θα φυλάσσονται τα "χρήματα" > Ύπαρξη μέτρων προστασίας, σαν να μην ήταν ασφαλισμένο

> Ύπαρξη ασφαλιστηρίου Πυρός

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν, σε περίπτωση ζημίας, να αποδείξουν με επίσημα έγγραφα το ύψος της.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η τιμολόγηση είναι ελεύθερη και κυμαίνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χρηματοκιβωτίου, τα μέτρα προστασίας και φυσικά το ύψος και την σύνθεση του ασφαλιζομένου κεφαλαίου (μετρητά, επιταγές, κλπ)

Ενδεικτικό καθαρό ασφάλιστρο: από 5%ο έως 9%ο.

Δίνεται συνδυαστικά με το ασφαλιστήριο Πυρός.

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ]

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύπτεται ο κίνδυνος κλοπής "χρημάτων" (μετρητά, χαρτόσημα, ένσημα, γραμματόσημα, επιταγές) συνεπεία ληστείας κατά την διάρκεια μεταφοράς τους.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Δεν υπάρχουν

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Διαμορφώνονται ανάλογα με την σύνθεση του μεταφερόμενου ποσού (μετρητά, επιταγές, κλπ) και τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μεταφορές χρημάτων άνω του ποσού των € 29.347 (μετρητά), Θα διενεργούνται με δύο άτομα. Για μεταφορές μεγαλυτέρων ποσών γίνεται ιδιαίτερη συμφωνία κατά περίπτωση, εξετάζοντας πάντα το ύψος και τη φύση του μεταφερόμενου ποσού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Κλοπή συνεπεία υπεξαίρεσης από τους ίδιους τους μεταφορείς

> Επακόλουθη αποθετική ζημία

> Απώλειες ή ελλείμματα που οφείλονται στην αμέλειά του/των μεταφορέα/ων

> Μεταφορές που διενεργούνται για λογαριασμό τρίτων (πχ από εταιρίες COURIER ή SECURITY) > Μεταφορές χρημάτων πρατηρίων σιγαρέτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τα άτομα που διενεργούν τις χρηματομεταφορές πρέπει να είναι υπάλληλοι της ασφαλιζόμενης επιχείρησης και να έχουν ηλικία άνω των 21 ετών και κάτω των 60.

Τα μεταφερόμενα χρήματα να είναι πάντοτε υπό την άμεση φύλαξή τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν, σε περίπτωση ζημίας, να αποδείξουν με επίσημα έγγραφα το ύψος της ζημίας.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η τιμολόγηση είναι ελεύθερη και εξαρτάται κυρίως από το ύψος και τη συχνότητα των μεταφορών.

Ενδεικτικό καθαρό ασφάλιστρο:

5%ο επί του ανώτατου μεταφερόμενου ποσού κατά περίπτωση/ μεταφορά 0,1%ο επί του συνολικού μεταφερομένου ποσού κατά την διάρκεια της ασφάλισης (ετησίως διακινούμενο ποσό).

Δίνεται συνδυαστικά με το ασφαλιστήριο Πυρός.

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠ ΙΣΤΟΣΥΝ ΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύπτεται μία επιχείρηση έναντι των κινδύνων πλαστογραφίας, κατάχρησης, υπεξαίρεσης από τους υπαλλήλους της.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Δεν υπάρχουν

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Ανάλογα με το κύρος και την φύση της προς ασφάλιση επιχείρησης καθώς και τα ιδιαίτερα στοιχεία των υπαλλήλων (ηλικία, Θέση, καθήκοντα, χρόνος προϋπηρεσίας στην επιχείρηση).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αξιόποινες πράξεις που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο και έχουν διαπραχθεί χρονικά πριν από την έναρξη της ισχύος του συμβολαίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τα προς ασφάλιση άτομα Θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο προϋπηρεσία στην επιχείρηση, καθώς και καθαρό ποινικό μητρώο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν, σε περίπτωση ζημίας, να αποδείξουν με επίσημα έγγραφα το ύψος της ζημίας.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η τιμολόγηση είναι ελεύθερη και κυμαίνεται ανάλογα με τα στοιχεία των υπαλλήλων (ηλικία, Θέση, καθήκοντα, χρόνος προϋπηρεσίας στην επιχείρηση), καθώς και από το ύψος του ασφαλιζόμενου ποσού για κάθε έναν υπάλληλο.

Δίνεται συνδυαστικά με το ασφαλιστήριο Πυρός.